Regisztráció | Elfelejtett jelszó
KERESÉS AZ OLDALON:

Alapszabály

 

2016.05.25- i módosításokkal egységes szerkezetben.


I. Általános rendelkezések


1. Az egyesület neve: Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (SzTMSz)


2. Az egyesület székhelye: H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. fsz. 4.


3. Az egyesületet létesítő személy(ek) neve, székhelye:


Adecco Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. G. Ép. 7. em.

ahc international Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.

Delego Kft., 2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/A.

Kelly Services Hungary Kft., 1085 Budapest, Kálvin tér 12.

Manpower Munkaerő-Szervezési Kft., 1133 Budapest, Váci út 76.

MP Solutions Kft., 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 17.

Pannon-Work Zrt., 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.

Prohumán 2004 Kft., 1194 Budapest, Kiss János altábornagy u. 32.

Randstad Hungary Kft., 1024 Budapest, Lövőház u. 39. Millenáris Irodaház II. Em.

Select Humánerőforrás Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Tredis Consulting Kft., 1036. Budapest, Lajos u. 93-99 D/II.

Trenkwalder Kft., 1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.

Work Force Kft., 1068 Budapest, Benczúr u. 15.


4. Az egyesület vezető tisztségviselői:

 

Név: Köves Balázs elnök

Lakóhely: 1054 Budapest, Kálvin tér 04. 1. em. 8.

Anyja neve: Horvát Anna


Név: Csaposs Noémi Krisztina elnökségi tag, társelnök

Lakóhely: 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 4-8.

Anyja neve: Moldovan Ninel Petrovna


Név: Vég Ottó elnökségi tag

Lakóhely: 2000 Szentendre, József Attila u. 11/C.

Anyja neve: Huszár Kármen


Név: Fehér Tamás elnökségi tag

Lakóhely: 1164 Budapest, Alsómalom u. 12. 1/5A

Anyja neve: Farkas Gabriella


Név: Baja Sándor elnökségi tag

Lakóhely: 2600 Vác, Papvölgy dűlő 1.

Anyja neve: Kovács Ida


Név: Ignácz Béla elnökségi tag

Lakóhely: 2111 Szada, Margita u. 51/H.

Anyja neve: Behina Anna5. Az egyesület célja, feladatai:


 • Az Egyesület tagjai - a magyarországi személyzeti tanácsadó cégek, illetve azok ügyfelei (megbízók, jelöltek) érdekében - közösen kialakítandó etikai és szakmai szempontrendszerek elfogadásával, közösen vállalt betartásával és betartatásával biztosítani kívánja a szakma hitelének védelmét;


 • Elősegíteni az Egyesület szakmai fejlődését, társadalmi elfogadottságának növekedését;


 • Támogatni és elősegíteni az ágazatban a tisztességes piaci magatartás érvényesülését;


 • Önszabályozó belső fórumként működve a vitás etikai, illetve az ágazatot érintő szakmai kérdésekben állást foglalni;


 • Az Egyesület kifejezetten rögzíti, hogy gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez, továbbá vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. A Társaság (Egyesület) a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.


 • Munkáltatói érdekképviseleti feladatok ellátása.


 • Munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai mechanizmusok elősegítése.


 • Törvényes foglalkoztatás ösztönzése, munkaerő-piaci visszaélések és szürke foglalkoztatás csökkentése.


 • Atipikus foglalkoztatási formák részarányának növelése és az ezt támogató jogi környezet kialakítása


.• Nemzetközi best practice hazai implementálása.


 A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége tagjai az Egyesület létrehozásával kizárólag a személyzeti tanácsadó tevékenység presztízsének, szakmai színvonalának növelését, illetve magasabb etikai szempontrendszer érvényesítését tűzték ki célul.   


6. Az egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed.


 


7. Az egyesület jogi személy.


 


8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártot vagy politikai tevékenységet nem támogathat, az egyesületnek párt nem lehet tagja, az egyesület pártoktól sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen hozzájárulást nem fogadhat el, velük közös kezdeményezésben nem vehet részt és ezen tevékenységhez  az egyesületi vagyon sem használható fel. Az egyesület politikai pártoktól független, országgyűlési képviselőjelölt, megyei, fővárosi önkormányzati jelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből. Az egyesület kizárja a bármilyen ügyben párttal való közös közéleti fellépést is.


 


II. A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések


 


1) Az Egyesület tagjai olyan személyzeti tanácsadó cégek lehetnek, amelyek:


 


a) árbevételük több mint felét a szakember-, vezető-, munkaerő-kiválasztás, közvetítés és/vagy kölcsönzés, humánerőforrás tanácsadás területén nyújtott szolgáltatásokból realizálják,


 b) rendelkeznek e tevékenység folytatásához szükséges működési engedéllyel,


 c) köztartozással nem rendelkeznek, és közigazgatási eljárás ellenük nincs folyamatban,


 d) elfogadják az Egyesület Szakmai Etikai Kódexét;


 e) (új belépő esetén) rendelkeznek legalább 2 tag írásos ajánlásával.


 f) Ezen túlmenően az Egyesület tagja az alábbi feltételek közül legalább kettőnek kell, hogy megfeleljen:


- a cég jogi személyiségű gazdasági társaság


- tevékenységét legalább 3 éve gyakorolja


- főállású munkaviszonyban alkalmazott munkavállalóinak létszáma legalább 5 fő


- rendelkezésére áll legalább 3 ügyfelének írásos ajánlása.


 


2) A tagsági viszony létesítését kérő Tagjelölt az egyesület elnökéhez köteles belépési nyilatkozatát két tag ajánlásával eljuttatni.


 


3) Az elnökség a Közgyűlés felé javaslatot tesz a Tagjelölt felvételére. A Tagjelölt a Közgyűlés határozatával, és a mindenkori éves tagdíj időarányos részének megfelelő összegű tagdíj megfizetésével válik az Egyesület tagjává. Az elnökség a felvételt megtagadhatja, ha jelen Alapszabály szerinti feltételek nem állnak fenn, vagy erkölcsi, illetve etikai okból úgy találja, hogy a jelentkező a tagságra nem méltó. Az elnökség döntése ellen az elnökséghez a kézbesítéstől számított 8 napon belül benyújtott, de a Közgyűléshez címzett panasznak van helye. A Közgyűlés a panaszról a legközelebbi ülésén határoz.


 


4) A Tagok jogai:


 a) szavazati joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésén,


 b) választhatnak és bármely tisztségre megválaszthatóak,


 c) az egyesületet érintő kérdésekben javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak,


 d) részt vehetnek az egyesület tevékenységében, rendezvényein.


 


Ezen jogaikat Tagok képviselőik útján gyakorolják.


 


5) A tag kötelezettségei:


 a) az Alapszabály betartása,


 b) az egyesület szervei döntéseinek végrehajtása,


 c) a tagsági díj fizetése,


 d) évente legalább egy közgyűlésen való részvétel.


 


6) A tagsági viszony megszűnése:


 a) felmondással:


 Az Alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában


  • elfogadja az egyesület céljait
  • magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyesület Alapszabályát
  • vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését
  • vállalja az egyesület tagjaira az Alapszabályban előírt kötelezettségek teljesítését.


Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztése alapján az egyesület közgyűlése dönt.


 b) kilépéssel:


 A kilépési szándékot írásban kell az elnöknek bejelenteni, vagy az egyesület bármely szervének ülésén jegyzőkönyvbe mondani. A kilépés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a nyilatkozat az elnökhöz megérkezik, vagy az a szerv ülésén elhangzik.


 c) kizárással:


 Kizárással szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya, akit a Közgyűlés határozattal az egyesületből kizár. Az egyesületből ki kell zárni azt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének esedékességtől számított hat hónapon belül sem tesz eleget; illetve olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület célját, működését súlyosan veszélyezteti.


 A tag kizárására irányuló napirendi pontot a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint a taggal írásban előzetesen közölni kell.


 A tag kizárását tárgyaló Közgyűlésen a tagnak lehetőséget kell biztosítani a védekezésre, a kizárással szembeni érvei Közgyűlés előtt történő eladásra.  


 A kizárt tag részére a kizárásról rendelkező határozatot postai úton kézbesíteni kell.  


 A kizárt tag a közgyűlés határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.


 d) a tag jogutód nélküli megszűnésével.


 


7) A tagsági viszony megszűnése esetén az elnökség a tagot a nyilvántartásból törli. A kizárt vagy kilépett tag a már befizetett tagsági díját nem igényelheti vissza.


 


8) Pártoló tagság


Az Egyesület pártoló tagja lehet bárki, aki az Egyesület céljait elfogadja, de nyilatkozata szerint csak pártolóként kíván az Egyesülethez csatlakozni, és rendelkezik két Tag írásbeli ajánlásával.


 A pártoló tag a Közgyűlésben tanácskozási joggal részt vehet, munkájába bekapcsolódhat, ám szavazati joggal nem rendelkezik.


 A pártoló tag a rendes tagság részére megállapított mindenkori tagdíj felét köteles fizetni, ám az elnökség rendelkezhet úgy, hogy a pártoló tagot mentesíti a tagdíjfizetési kötelezettség alól.


 A pártoló tagra egyebekben a tagokra vonatkozó rendelkezések irányadóak.


 


III. Az egyesület szervezete


1. Közgyűlés


 a) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést az egyesület elnöke vezeti.


 b) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés idejét, napirendjét és helyét, valamint azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés összehívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés időpontja is. A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 8 napnak kell eltelnie. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítéséről az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. A tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az elnöknél a közgyűlés összehívását. Az elnök 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívásáról, ha azt az elnökség tagjai közül 50% + 1 fő indítványozza. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá, ha


- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi


- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,


- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.


A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.


 c) Ha az egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.


 d) A közgyűlést az egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén a Társelnöke vezeti.


 e) A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve más személyek megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok szótöbbségével határoz.


 f) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.


 g) A határozathozatal módja: a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők 50% + 1 fő egyetértő szavazatával hozza meg. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.


 


 Személyi kérdésekben (pl. tisztségviselők választása) a Közgyűlés titkos szavazással dönt.


Az egyesület Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.


Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.


 h) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,


- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít


- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni


- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani


- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja


- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy


- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.


 


A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:


a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy


b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, valamint


c) a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében írt további esetekben.


 i) A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban hirdeti ki.


 j) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.


• az egyesület megalakulásának, megszűnésének, szétválásának valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása,


• az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,


az éves költségvetés elfogadása,


• az Elnökség javaslata alapján az éves tagdíj megállapítása,


• az alapszabály megállapítása, módosítása,


• az Elnökség, az Elnök és a Társelnök megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása


* az Elnök, Társlelnök, valamint az Elnökség tagja feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha ezen tisztségviselők az egyesülettel munkaviszonyban állnak,


• a gazdálkodásról szóló éves beszámoló elfogadása,


• az Elnökség visszahívása, felmentése,


• döntés az Elnökség által javasolt Tag felvételéről,


• döntés tagsági viszony megszűntetéséről  tagsági jogviszony felmondásával illetve kizárással,


* olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt


* a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés


* a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,


* végelszámoló kijelölése.


 k) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét és idejét, továbbá a jelenléti ívre történő utalással fel kell sorolni a közgyűlésen a tagok képviseletében megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, amennyiben a közgyűlést az alelnök vezette le, alelnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.


 l) A közgyűlés ülésein hozott döntésekről, határozatokról az Egyesület nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Határozatok könyve). A Határozatok könyve tartalmazza a döntés, határozat szövegét, meghozatalának időpontját, személyi és tárgyi hatályát, illetve a döntést, határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A Határozatok könyve nyilvános, bárki számára betekinthető.


 m) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.- ha van honlap, akkor van ez a kötelezettség


 


2. Elnökség


 


a) Az elnökség az egyesület operatív ügyintéző és döntéshozó szerve.


 b) Az elnökség hat tagból álló testület, tagja csak az egyesület olyan tagja, illetve annak olyan képviselője lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az elnökség tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Továbbá nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, valamint akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.


 c) Az elnökség összetétele: elnök, elnökségi tagok, elnökségi tagok közül egy fő társelnök. Az elnök, valamint az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselőinek minősülnek.


 d) Az elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással, az elnököt és a társelnököt az elnökség tagjai közül a közgyűlés nyílt szavazással két évre választja.


 e) Az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrend nem lehet ellentétes az alapszabállyal.


 f) Az elnökség feladata:


• az egyesület tevékenységének koordinálása, az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala


• a közgyűlés előkészítése, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, valamint a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása


• az egyesület költségvetésének elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,


* a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,


* az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 


• a tagdíj mértékének, a fizetés rendszerének kidolgozása,


a tagság nyilvántartása, javaslattétel a Közgyűlésnek új Tag felvételére, további tagok toborzása,


* az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,


* az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az Alapszabályban, valamint a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele,


• társelnök, vagy elnök akadályoztatása esetén egyesület képviselete a médiában, társszervezetekben, szakmai programokon, előadásokon,


• tagjai az egyesület céljainak és feladatainak eléréséhez szükséges önálló szakterületeket, projekteket látnak el, melyeket az elnökség saját maga határoz meg – legkésőbb az alakuló ülést követő elnökségi ülésen


 g) Az Egyesület mindenkori kommunikációs és marketing területért felelős elnökségi tagja egyben az egyesület társelnöki titulusát is betölti. Feladata – együttműködve az Elnökkel:


• egyesület külső kommunikációjának elősegítése és képviselete


• egyesület képviselete a médiában


• egyesület képviselete rendezvényeken, nyílt eseményeken és azok előkészületeiben


• egyesület képviselete a szakmai szervezetekben 


• egyesület társadalmi szerepvállalásának elősegítése


 h) Az elnökség ülését legalább negyedévente egy alkalommal tartja, azokat az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Egyebekben az elnökségi ülés összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az ülés lebonyolítására, és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére az Alapszabály közgyűlésre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.


 


2.1  Elnök


 


a) Az egyesület munkáját az elnök irányítja és vezeti, az egyesületet az elnök önállóan képviseli.


 b) Az egyesület képviseletében csak az elnök, vagy meghatalmazása alapján más nyilatkozhat. Az elnök képviseleti jogát csak más elnökségi tagra ruházhatja át.  


 c) Az elnököt a közgyűlés nyílt szavazással, az elnökség tagjai sorából két évre választja.


 d) Az elnök hatáskörébe tartozik minden olyan döntés meghozatala, melyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.


 e) Az elnök elsődleges feladata az Egyesület vezetésén túl az Egyesület céljai eléréséhez szükséges optimális jogi és piaci (működési) környezet elősegítése.


 f) Az egyesület elnöke:                 Köves Balázs


Anyja neve: Horváth Anna


Lakcím: 1054 Budapest, Kálvin tér 04. 1. em. 8.


Született: Budapest, 1979.06.09.


megbízatásának kezdete:             2016. május 25.


 


 


3. Etikai Bizottság


 


  1. Az Etikai Bizottság a Közgyűlés által megválasztott testület.


  1. Elnökét és egyik tagját a Közgyűlés titkos szavazással két évre választja.
  2. Az Egyesület elnöke az Etikai Bizottság tagja nem lehet.


 A Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik. A Bizottság üléseit az Elnök hívja össze, de akadályoztatása esetén erre bármelyik tag jogosult.  


 A Bizottság rendes ülésein megvizsgálja az elmúlt időszak szakmailag jelentős eseményeit, illetve megvizsgálja a Tagok és a versenytársak tevékenységét. Amennyiben szükségesnek látja, a Bizottság elvi állásfoglalást ad ki.


 


4. Felügyelő bizottság


 


a) A tagok három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az elnökség, és az elnök tevékenységét az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.


A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.


A felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.


Az első felügyelőbizottság tagjait az Alapszabályban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre.


A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezetői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.


 


b) A felügyelőbizottság köteles a döntéshozó szerv elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.


A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, tagjaitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és árúállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.


A felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza.


 


c) A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagja közül. Az első felügyelőbizottság megválasztott tagjai:


 


Név: Majer Balázs


Lakcím: 3200 Gyöngyös, Orczy u. 5.


 


Név: Dalányi László


Lakcím: 2330 Dunaharaszti, Határ út 62/a


 


Név: Várdai László Dezső


Lakcím: 1188 Budapest, Rózsakvarc u. 8. 1/3.


 


A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2 év időtartamra szól.


  


IV. Az egyesület jogképessége és képviselete


 


 Az egyesületet az elnök képviseli. A bankszámla felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.


 


V. Az egyesület gazdálkodása


 


1. Az egyesület bevételei:


 


a) a tagok által fizetett tagdíj:


 A tagdíj mértékét az elnökség évente állapítja meg. Ameddig a Közgyűlés másként nem rendelkezik, az éves tagdíj összege 100.000-, Ft azaz egyszázezer forint.  


 b) támogatások


 Az egyesület bevételét képezi minden olyan támogatás vagy juttatás, ami tagdíjnak nem minősül.


 c) egyéb bevételek


 Az egyesület másodlagosan gazdálkodhat, vállalkozhat, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.


 


2. Az egyesület költségvetése, a tagok vagyoni felelőssége


 


a) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetést a Közgyűlés évente állapítja meg. A költségvetésre az elnökség tesz javaslatot.


 


b) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek


 


c) Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról a Közgyűlés dönt.


 


 


VI. Az egyesület megszűnése


1. Az egyesület megszűnik ha:


 


a) megszűnését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja


b) a bíróság megszünteti


c) más egyesülettel egyesül


d) a bíróság az egyesület megszűnését megállapítja,


e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,


f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.


 


Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.


  


VII. Záró rendelkezések


 


Az egyesület a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el jogi személyiségét.


Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak.


 


Az Egyesület Alapszabályának jelen szövegét 2016. május 25 napi Közgyűlés fogadta el.


 


Az Alapszabály egységes szerkezetben készült, a módosításokat dőlt betű jelöli.


Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.


 


Kelt: Budapesten, 2016.  május 25. napján.

 


 

Tagjaink

selectkellyservicestredismpsolutiontrenkwalderahcadeccoworkforceprohumanDelegopannonworkrandstadmanpower
Copyright SZTMSZ 2010 - Az Egyesület székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. fszt. 4., Postacím: 2146 Mogyoród, Sörfőző út 1/a